Kunnen wij u helpen?
Kunnen wij u helpen?
Als je een vraag hebt voor
B-CLOSE, contacteer ons:
Bel ons Mail ons Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws Schrijf u in
Het belang van een degelijk onderhoud van uw heftruck
Meer info

Algemene aankoopvoorwaarden (pdf)
1. Algemeen
1.1. Deze Algemene Aankoopvoorwaarden zullen integraal deel uitmaken van elke verkoopovereenkomst voor de koop van goederen of diensten door B-CLOSE NV (de Koper). Behalve in specifieke gevallen wanneer de Koper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn akkoord geeft, hebben deze Algemene Aankoopvoorwaarden voorrang op alle andere tegenstrijdige of beperkende voorwaarden van de verkoper of leverancier (de Leverancier), ongeacht of de Koper deze betwist of niet. Elk begin van uitvoering van een bestelling zal beschouwd worden als een aanvaarding van de onderliggende Aankoopvoorwaarden van de Koper.
1.2. Geen enkele bijkomende andere voorwaarden, overeenkomsten of eventuele wijzigingen aan de huidige Algemene Aankoopvoorwaarden zullen van toepassing zijn, tenzij de Koper hiermee schriftelijk heeft ingestemd.
2. Aanbod
Wanneer de Leverancier een aanbod doet, dient hij zich strikt aan de aanvraag te houden en mogelijke afwijkingen duidelijk te vermelden. Alle aanbiedingen en offertes (inclusief schattingen van kosten) zullen gratis gebeuren en zonder verplichting voor de Koper.
3. Bestellingen
3.1. Alle bestellingen en wijzigingen van bestellingen dienen schriftelijk te gebeuren. Mondelinge overeenkomsten zijn niet geldig tenzij schriftelijk bevestigd. De medewerkers van de Koper zullen een inkooporder bezorgen aan de Leverancier ter bevestiging van hun bestelling. Zonder dit inkooporder is er geen sprake van een bestelling. Het inkooporder nummer zal verder in alle communicatie door de Leverancier gebruikt worden, van bevestiging van de bestelling tot de uiteindelijke levering en facturatie.
3.2. De Leverancier dient elke bestelling en eventuele wijzigingen schriftelijk te bevestigen en elke bestelling of wijziging apart te behandelen. Alle briefwisseling dient het departement te vermelden dat de bestellingen heeft geplaatst en de naam van de contactpersoon, alsook het volledige inkooporder nummer van de bestelling, datum van bestelling, projectnaam en kostencentrum.
3.3. De Leverancier zal geen bestellingen in onderaanneming geven tenzij de Koper hier schriftelijk akkoord voor heeft gegeven.
4. Garantie
4.1. Indien de Leverancier of zijn onderaannemer zijn goederen levert aan of installeert bij de Koper of zijn klant, zal deze alle schade die door de levering of installatie aan de geleverde goederen of andere goederen en/of personen op de werf wordt veroorzaakt rechtstreeks aan de schadelijdende partij(en) vergoeden.
Iedere schade die tijdens de levering van de Leverancier of zijn onderaannemer wordt veroorzaakt of zich kort nadien veruitwendigt, wordt, behoudens tegenbewijs, geacht te zijn veroorzaakt door toedoen van zijn levering of die van zijn onderaannemer.
De Leverancier verbindt zich ertoe en maakt zich sterk voor zijn onderaannemer, om behoudens gevallen van spoedeisendheid, uiterlijk binnen de 48 uur na de vraag hiertoe van de Koper ter plaatse te komen en iedere non-conformiteit c.q. ieder gebrek binnen een zo kort als mogelijke termijn te herstellen. De Leverancier zal bijkomend alle redelijke inspanningen leveren om zijn onderaannemer aan te sporen spoedig tot herstelling over te gaan, en zal indien nodig een andere onderaannemer aanstellen op zijn kosten teneinde de spoedige herstelling te kunnen garanderen.
4.2. Bij gebreke aan enige tijdige herstelling door de Leverancier of zijn onderaannemer, zal de Koper per dag gerechtigd zijn op een vertragingsboete van 0,5% van de contractprijs, onverminderd het recht van de Koper om haar reële schade te bewijzen.
4.3. Iedere vertraging in de herstelling door de Leverancier of zijn onderaannemer, behoudens tegenbewijs, zal geacht worden in oorzakelijk verband te staan tot de vertraging die (de klant van) de Koper lijdt.
4.4. De Leverancier staat te allen tijde garant voor de verbintenissen van zijn onderaannemers en blijft hiertoe hoofdelijk en ondeelbaar gehouden.
5. Leveringstijd en uitvoering
5.1. De afgesproken leveringsdata of leveringsperiodes zijn bindend. Een overeengekomen leveringsperiode voor elke bestelling zal beginnen op de datum van de bestelling. Nakoming van deze periode zal beoordeeld worden aan de hand van de data waarop de goederen ontvangen zijn op het adres van de Koper of het aangeduide leveringsadres.
5.2. Wanneer de Leverancier merkt dat hij zijn contractuele verplichtingen niet of slechts gedeeltelijk zal kunnen nakomen, dient hij onmiddellijk de Koper hiervoor schriftelijk te waarschuwen, met vermelding van de redenen en de waarschijnlijke duur van de vertraging. De Leverancier kan zich niet beroepen op redenen die niet aan de Koper gemeld zijn.
5.3. Indien de Leverancier de overeenkomst niet kan uitvoeren tegen de overeengekomen leveringsdatum of binnen een bepaalde leveringstermijn, heeft de Koper het recht, na ingebrekestelling, om alle betalingen aan de Leverancier op te schorten, per dag een vertragingsboete te eisen van 0,5% van de contractprijs en een eventueel bijkomende schadevergoeding indien de geleden schade groter blijkt zijn dan de vertragingsboete (bijv. verlies van productie en winst, verlies van overeenkomsten met klanten of elke andere indirecte schade) en/of de bestelling te beëindigen of te annuleren.
5.4. Indien een contractuele schadevergoeding werd overeengekomen tussen de Leverancier en de Koper voor niet-uitvoering of foutieve uitvoering, brengt een terugtrekking uit de overeenkomst wegens niet-geleverde diensten geen verval van de contractuele schadevergoeding met zich mee.
6. Melden van gebreken en aansprakelijkheid
6.1. De Leverancier garandeert dat de goederen vrij van gebreken zijn en geen gebrekkige eigendomstitel hebben die hun waarde of geschiktheid voor hun beoogde doel verminderen en dat zij voldoen aan de voorwaarden die in de bestelling worden opgenomen, aan hun gegarandeerde eigenschappen, aan de algemeen aanvaarde technische praktijk, aan de door de Koper vastgelegde technische gegevens, en aan alle geldende wettelijke, administratieve en andere regelgeving, veiligheidseisen, arbeidsveiligheid regelgeving, ongeval preventieregels en milieu regelgeving. Alle rechten van de Koper voortvloeiend uit de garantie van de Leverancier blijven onaangetast.
6.2. De Leverancier garandeert dat elke mogelijke inbreuk op de rechten van derden of intellectuele eigendomsrechten van derden door het leveren of gebruik van goederen, voorkomen wordt. De Leverancier dient de Koper te vergoeden voor alle uitgaven voor vorderingen van derden die tegen de Koper gesteld worden voortkomend uit een dergelijke inbreuk, gerelateerde uitgaven en de Leverancier zal op verzoek van de Koper een gerechtelijke procedure op eigen kosten dragen en de Koper bijstaan in procedures tussen de Koper en derden.
6.3. De Koper blijft de rechten behouden die voortvloeien uit de wettelijke garantie voor gebreken of gebrekkige eigendomstitels. Elke melding van zichtbare non-conformiteit door de Koper zal als tijdig beschouwd worden, indien deze binnen de 30 werkdagen vanaf het moment van de
levering van de goederen aan de Leverancier gemeld worden. Een verborgen gebrek kan ook aan de Leverancier gemeld worden binnen 2 maand na de ontdekking ervan door de Koper. Verborgen gebreken zijn ontdekt wanneer de geleverde goederen technisch nagekeken zijn en nadat de eerste klachten zich voordoen, en het gebrek aan de werknemer van het aankoopdepartement van de Koper is meegedeeld die verantwoordelijk is voor het beheer van de overeenkomst/bestelling.
6.4. Indien partijen akkoord gaan om de goederen te laten herstellen en indien de Leverancier er niet in slaagt om de goederen te herstellen, heeft de Koper het recht om, op kosten en op risico van de Leverancier, de goederen zelf te herstellen of dit door een derde partij te laten doen, zonder afbreuk te doen aan de garantie van de Leverancier. Ingeval van hoogdringendheid kan de Koper eveneens beslissen om de goederen te laten herstellen door een derde op kosten en op risico van de Leverancier zonder voorafgaande ingebrekestelling of deadline, en ongeacht de verdere garantie van de Leverancier.
6.5. Behalve indien een verlenging overeengekomen is, zal de wettelijke verjaringstermijn van toepassing zijn. Indien een gebrek wordt gerapporteerd, zal de garantie verlengd worden voor een periode gelijk aan deze tussen het moment waarop het gebrek gemeld werd en het werd opgelost. Indien goederen in hun geheel werden vervangen, zal de volledige verjaringstermijn gestuit worden voor wat betreft de vervangen onderdelen.
6.6. De garantie van de Leverancier omvat ook alle diensten en goederen die in onderaanneming geleverd zijn.
6.7. Alle onderdelen die gebrekkig blijken tijdens de garantieperiode zullen eigendom blijven van de Leverancier, totdat zij vervangen zijn, waarna de eigendom overgaat naar de Koper.
6.8. Indien de goederen aanvaard dienen te worden door de Koper, is deze aanvaarding onder voorbehoud van elke mogelijke garantievordering, zelfs indien de Koper geen expliciet voorbehoud maakt voor garantievorderingen wegens gebreken gekend op het ogenblik van aanvaarding.
6.9. De Leverancier zal de Koper vergoeden voor alle productaansprakelijkheidsvorderingen onder de Wet op de Productaansprakelijkheid, in zoverre de schade toerekenbaar is aan de Leverancier, zijn onderaannemers of hun producten.
6.10. Voor de aansprakelijkheid van de Leverancier op andere gebieden blijft de wettelijke regeling gelden.
7. Verzekering
7.1. De Leverancier zal zich op eigen kosten verzekeren tegen aansprakelijkheid, die voldoende zal zijn om alle eventuele schade of verlies wegens het uitoefenen van de diensten, werkzaamheden of het leveren van goederen door de Leverancier, zijn werknemers of aangestelden aan de Koper. De Leverancier zal op eerste verzoek de Koper gedocumenteerd bewijs verschaffen van de grootte van zijn verzekeringsdekking per vordering.
8. Vervoer en overdracht van risico
8.1. Voor elk transport van goederen zal de Leverancier een gedetailleerd verzendingsformulier opstellen op het moment van verzending en bij afzonderlijke post aan Haachtsesteenweg 1459, 1130 Brussel (Haren). Elke verzending zal een leveringsnota bevatten en een inventaris. De Leverancier dient de wijze van transport te kiezen die het minst duur is en het beste geschikt voor de Koper en die voldoet aan alle internationale en nationale verpakking – en transportregels. De Koper zijn specifieke bestellingcode en leveringsadres dient op alle verzendingsformulieren, leveringsnota’s, vrachtbrieven, facturen, verpakking etc. te staan.
8.2. De geleverde goederen zullen vervoerd worden op kosten en op risico van de Leverancier, vrij tot aan de deur van het door de Koper bepaalde leveringsadres. Het risico gaat niet over op de Koper totdat de goederen zijn uitgeladen en na handtekening op het vervoersdocument. Deze regeling is niet van toepassing indien de Koper de vervoersmaatschappij bepaalt of de goederen zelf vervoert.
8.3. Elke verzending die niet kan aanvaard worden omdat deze niet voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden zal opgeslagen worden op kosten en op risico van de Leverancier. De Koper heeft het recht om de verzending te komen inspecteren en zich te vergewissen van diens toestand.
8.4. De Koper kan, naar zijn goeddunken, elke verzending terugsturen naar de Leverancier die niet overeenstemt met de bestelling, alsook alle overtollige hoeveelheden, op kosten en op risico van de Leverancier.
9. Prijzen
9.1. De prijs vermeld in elke bestelling is bindend en staat vast. De prijs wordt in EUR uitgedrukt en dient alle diensten die door de Leverancier worden geleverd te omvatten, inclusief maar niet beperkt tot alle reisuitgaven, contante uitgaven, verpakking, laden en lossen, transport, verzekering, douane en belastingen, met de uitzondering van de Belasting op Toegevoegde Waarde, die apart dient te worden vermeld.
9.2. In het geval dat de Leverancier zijn prijzen verlaagt of zijn voorwaarden verbetert tijdens de periode tussen de bestelling en de levering, zullen de prijzen en voorwaarden in voege op het moment van levering gelden.
10. Facturatie en betaling
10.1. Elke factuur zal overeenstemmen met de bestelling waarvoor zij opgesteld werd op het gebied van formulering, oplijsting van artikels en prijs. Alle toevoegingen of afhoudingen van de bestelling dienen apart te worden vermeld op de factuur.
10.2. De factuur is enkel geldig indien het inkoopordernummer van de koper correct vermeld is op de factuur. Bij ontstentenis hiervan zal de factuur als niet ontvankelijk worden beschouwd zonder dat de leverancier hier noodzakelijk van op de hoogte wordt gebracht.
10.3. Betaling zal gebeuren, onder voorbehoud van voorafgaande volledige levering, 60 dagen einde maand na factuurdatum, mits de factuur voldoet aan art. 10.1 en 10.2 van deze Algemene Aankoopvoorwaarden.
10.4. De betalingstermijn zal beginnen op de overeengekomen datum, en ten vroegste na ontvangst van de levering en volledig correcte factuur. De betalingstermijn start niet vooraleer de Leverancier alle boekhoudkundige-en leveringsvoorwaarden heeft vervuld. In geval deze voorwaarden niet nagekomen worden zal de betalingstermijn worden verlengd met de duur van het eventuele bijkomende verwerkingsproces.
10.5. Ingeval van gebrekkige prestatie, kan de Koper de betaling weigeren totdat deze prestatie geleverd is.
10.6. Betaling zal niet aanzien worden als een indicatie dat prijzen of voorwaarden aanvaard zijn. De datum van betaling heeft geen invloed op (i) de garantie van de Leverancier of op (ii) de Koper zijn recht op klachtindiening.
10.7. Laattijdige betaling door de Koper zal enkel onderworpen zijn aan interesten van 5% op jaarbasis.
11. Overdracht en schuldvergelijking
11.1. De Leverancier zal niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper derden instructie geven om enig verschuldigd bedrag te innen van de Koper of daartoe haar vordering overdragen aan derden.
11.2. De Leverancier kan enkel niet-betwiste en vaststaande vorderingen compenseren. Hetzelfde geldt voor het eventuele retentierecht van de Leverancier.
11.3. De Koper heeft het recht om alle rechten en verplichtingen die uit de zakenrelatie met de Leverancier voortvloeien over te dragen aan een Verbonden Onderneming in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen.
12. Documenten
12.1. Alle tekeningen, standaarden, kaarten, diagrammen, kunstwerken, foto’s, ontwerpen, lay-out voorbeelden en andere documenten-elektronisch, op papier of als voordruk materiaal of printplaten-die aan de Leverancier beschikbaar werden gesteld met de bedoeling om goederen te fabriceren voor de Koper, blijven de eigendom van de Koper; alle documenten geproduceerd door de Leverancier met informatie geleverd door de Koper zal, uiterlijk na betaling, eigendom worden van de Koper en zal niet voor enig ander doel gebruikt worden, gekopieerd worden of beschikbaar gemaakt worden voor derden door de Leverancier. De Leverancier zal onmiddellijk al deze documenten overmaken met alle kopieën en duplicata aan de Koper op eerste verzoek. De Koper behoudt zich het recht voor op alle industriële eigendomsrechten in alle documenten die aan de Leverancier ter beschikking zijn gesteld. De Leverancier dient de Koper alle documenten te geven die nodig zijn om de goederen te bespreken.
12.2. Enige andere documenten van welke aard dan ook die de Koper nodig zou hebben voor het gebruik, installatie, assemblage, verwerking, opslag, bediening, onderhoud, inspectie of aanpassing van de geleverde goederen dienen onverwijld beschikbaar gemaakt te worden door de Leverancier, zonder vergoeding en vrijwillig.
13. Recht op inspectie
De Koper of diens aangestelde mag op ieder tijdstip onderzoek verrichten naar alle relevante documentatie in het bezit van de Leverancier met betrekking tot de verplichtingen van de Leverancier of de betalingen gevraagd door de Leverancier op basis van eender welke bestelling. De Leverancier zal alle relevante documentatie voor iedere bestelling bijhouden voor een periode van vijf jaar na de vervulling van alle leveringen, werken en/of diensten voortvloeiend uit een bestelling.
14. Confidentialiteit
14.1. De Leverancier zal het volgende als confidentieel beschouwen en niet kenbaar maken aan enige derde partij vóór en/of na de vervulling van iedere bestelling: alle documentatie, vragen, bestellingen, gerelateerd werk en zakelijke en technische details met betrekking tot de bestelling, welke niet behoren tot wat algemeen geweten is en hem niet bekend waren vóór de zakelijke relatie met de Koper. De Leverancier zal dezelfde verplichtingen opleggen aan zijn onderaannemers en zijn personeel.
14.2. De Leverancier zal niet verwijzen naar zijn zakelijke relatie met de Koper binnen het kader van informatie of promotiemateriaal, tenzij voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Koper.
15. Diversen
15.1. De Leverancier zal aansprakelijk worden gehouden voor alle schade en zal alle kosten betalen die de Koper heeft gehad ten gevolge van het niet nakomen door de Leverancier van diens verplichtingen onder deze Algemene Aankoopvoorwaarden. De Leverancier verbindt er zich ook toe om deze Algemene Aankoopvoorwaarden ter kennis te brengen van zijn onderaannemers.
15.2. Indien een bepaling uit deze Algemene Aankoopvoorwaarden onuitvoerbaar of ongeldig is of zal worden, zullen alle overige bepalingen in deze Algemene Aankoopvoorwaarden onverminderd blijven gelden. De partijen zullen dan hun uiterste best doen om een vervangende bepaling overeen te komen, die de plaats van de ongeldige bepaling zal innemen en die het dichtste aanleunt bij de bedoeling van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling.
15.3. Op deze Algemene Aankoopvoorwaarden is enkel het Belgisch recht toepasselijk. De United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods dd. 11 april 1991 wordt door de partijen uitdrukkelijk uitgesloten.
15.4. De Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst tussen partijen.
16. Wijzigingen
16.1. De Koper mag om wijzigingen vragen met betrekking tot de diensten, het werk of de modaliteiten van de bestelling tot aan het einde van de overeenkomst. De Leverancier zal deze wijzigingen uitvoeren voor zover deze niet onredelijk zijn binnen het kader van zijn operationele mogelijkheden. Betalings- en leveringstermijnen zullen zo nodig aangepast worden. Indien de Leverancier zulke wijzigingen nodig acht, zal hij de Koper hiervan binnen de 14 dagen in kennis stellen. Indien de Koper dit niet binnen de 14 dagen hierop volgend bevestigt, zal het verzoek tot wijziging als geannuleerd worden beschouwd.
16.2. De Leverancier is niet gerechtigd om de diensten, het werk of de modaliteiten van de bestelling te wijzigen, tenzij mits schriftelijke goedkeuring van of op verzoek van de Koper.
17. Beëindiging
17.1. De Koper is op ieder ogenblik gerechtigd om de overeenkomst deels of in haar geheel te beëindigen, zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en zonder rechterlijke machtiging, indien de Leverancier zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt of in geval van faillissement, vereffening of reorganisatie in het kader van de Wet op de Continuïteit van de Onderneming van de Leverancier, of eender welke situatie die de financiële liquiditeit van de Leverancier bedreigt.
17.2. In geval van beëindiging zal de Koper aan de Leverancier kenbaar maken welke begonnen werken nog dienen te worden voltooid. De Leverancier zal deze werken uitvoeren in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst.
17.3. De Leverancier zal de Koper in geval van vroegtijdige beëindiging vergoeden voor alle door de Koper geleden schade ingevolge deze beëindiging. Dit verlies kan door de Koper worden bepaald rekening houdende met alle omstandigheden.
17.4. De Koper zal in geval van beëindiging aan de Leverancier geen enkele vergoeding verschuldigd zijn, ongeacht de wijze van beëindiging.
18. Onafhankelijkheid
De partijen zijn volledig onafhankelijk van elkaar en alle correspondentie en onderhandelingen tussen de Koper en de Leverancier zullen worden beschouwd als noodzakelijke instrumenten die de partijen in staat stellen om hun taken uit te voeren in overeenstemming met hun engagementen. Elke partij zal voldoen aan alle wettelijke, sociale, fiscale en commerciële verplichtingen die toepasselijk zijn op onafhankelijke bedrijven.